Čehova

  Cehova_1  
 

Čehova se nalazi također na obodu Travničkog polja između Rankovića,Stojkovića i Bučića i udaljena je od centra općine 8 km.Selo je formirano po dužini i jako je razvućeno.Ima dva zaseoka: Gornja i Donja Čehova .Ranije su Donju Čehovu zvali Potok,pa i danas kad se kaže >>u Potoku<< misli se na Donju Čehovu.Nema nikakvog predanja kako je selo dobilo ime ,ali je kao i Bučići veoma staro .Nalazimo ga u defteru iz 1528/29.u okviru nahije Lašva.Iz popisa u desteru vidi se da je u selu bilo 7 Muslimanski kuća 8 akči,dakle nešto manji nego u Bučićima (1414).Već u defteru iz 1604.god dobijamo novu sliku o selu.Selo se uvećalo i broji 55 kuća ,a svi stanovnici sela su Muslimani .Očito da proces islamizacije je tek završen ,što se vidi i po tome što su imena svih stanovnika muslimanska ,dok su imena njihovi očeva nemuslimanska (na primjer Alija sin Tomaša itd)U selu jedan dio stanovnika su akidžije (jurišna konjica koja je vršila upade u neprijateljske zemlje )

Selo se nalazi ispod brda Kuk na kojem su u prošlosti jednom sedmićno održavali misu.Bogato je vodom i ima više izvora :Studenac (poznat po izuzetno hladnoj vodi i kao jako pitak)Tiovac,Lončarevo vrelo ,Maričina voda (ranije se zvalo Osmanovićeva voda ),Vodena glava i i vrelo Hena (oko izvora Hene po narodnom predanju vile su se >>prikazivale<< a slušalo se i da pjevaju:

         >>ne pij vode pogledom(potrbuške) i ne bij konja podvodom

Vrlo se često po Bosni mogu ćuti ovi stihovi koje narod uvjek pripisuje vilama.U selu ima još jedan izvor zvani Zaje,na granici između Bučića i Čehove i po narodnom predanjuna devet lakata od izvora ali nezna se na koju stanu ima zakopano blago (zlatnici).Ovaj lok.zovu Zlatarina.Kroz selo su prolazila i dva stara puta jedan iznad sela i drugi kroz Donju Čehovu.Put iznad sela zovu Čaršija .Ovaj put išao je od OPare preko Dubokog na Krajkovaću (danas livade)pored Debele Meje(Debela Meja je kosa sa desne strane puta ,a sa lijeve strane lokalitet  se naziva Mašeta,što ukazuje da su tu nekada bili stečci)na Ledinke .Sa Ledinika put se račvao na Veliku ili Bučićku Ravan i na Baliće (današnji zaselak Abesinija ).Po pričanju Palavre Nike ovaj put se zove Čaršija jer je nekad na Ledencima bilo naselje ,a od stariji je slušao da su se tu opažali ostaci zidova od naselja .Danas se lokalitet nalazi u šumi i prilikom pregleda lokaliteta zbog guste vegetacije nisam mogao pronaći nikakve ostatke .Ovaj put još zovu i Veliki drum za razliku od Malog druma koji u stvari predstavlja prikljućak na Veliki drum iz pravca Bugojčića .Put je očito srednjovjekovni,ali je intezivno korišten i u turskom periodu.

Kroz Donju Čehovu vodio je Henski put (ime dobio jer je prolazi kraj izvora Hene).Spajao je Rankoviće i Gladnik,odeći kroz Donju Čehovu,Bučiće ,Baliće  i niz Zgonove ,pored Jezera u Podgrad i odatle na Gladnik i Bilu.Ovo je bio karavanski put ,a danas se sačuvao samo dio puta od Hene do Bavrkini kuća (u dužini ca 200 metara )Ovaj put na jugozapad vodio sve do Bugojna dok je na sjeveroistok vodio do Mošunja .Ovo je sigurno dionica puta Bistua Nova (Bugojno)Stanecli u kojoj opširnije govori Dr.Ivo Bojanovski.Doduše on ne govori detaljnije o ovondjelu puta kroz Čehovu,iako je imao puno razloga za to .Naime ,u Čehovi na lok.Torine bliz užeg lokaliteta Hanište,prije nekoliko godina Matuka Zvonko ravnajući jedan brežuljak iskopao je više ostataka neke građevine .Dva fragmenta od kojih je jedan sa tipićnim rimskim profilacijama i danas su prislonjeni uz Zvonkinu štalu neposredno uz put za Gornju Čehovu.Visina nađenog fragmenta sa profilacijama je 1,08m širina 0,60m,a debljina 0,20m.Ovakvih fragmenata Matuka Zvonko je iskopao šest komada od koji su po njegovomtvrđenju dva bila sa tekstom,ali su nepažnjom uništeni.Vjerovatno bi vrijedilo izvršiti bar ispitivaćke radove na samom lokalitetu,jer  sigurno je da lokalitet nije potpuno uništen.U Čehovi je nekada postojala neka stara kula na imanju Palavra Nikole.

Ne zna se ko joj je bio vlasnik, ali i danas kad se dublje zakopa ,nailazi se na tragove zidova od sedre i muljike  materjala kojeg u Čehovi nema ,niti su se ikada gradile građevine od njih .Jedan dio tog materjala je uzidan u kuću u kojoj danas stanuje Palavra Nikola .Bio je i jedaninteresantan nadgrobni spomenik visine 1.20x0.50m.sa uklesanim križom u Donjoj Čehovi na njivi zvanoj Čelikovac. Uništen je između dva rata,a u njegovoj blizini neki Kojić Ilija našao je mamuzu.Treba da je u selu bilo i muslimansko groblje koje je uništeno prilikom izgradnje pruge Bila-Sebešić.Po popisu iz 1879.godine Čehova je pripadala općini Bučići i imalaje 25 kuća u kojima je živjelo 170 stanovnika ,od kojih 146 katolika i 24 Muslimana ,dok se u popisu iz 1910.godine Čehova ne  spominje.U poslijeratnom popisu Čehova je imala 42 domaćinstva  u kojima je živjelo 218 stanovnika  da bi po popisu iz 1971.godine Čehova imala  410 stanovnika